Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể trách nhiệm của DN kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh và trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong việc giám sát hàng hóa.

DN kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 41 Luật Hải quan 2014. Chẳng hạn như: Các DN phải bố trí địa điểm lắp đặt phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ giám sát hải quan theo yêu cầu của cơ quan Hải quan; kết nối hệ thống thông tin quản lý hàng hóa của DN với hệ thống thông quan điện tử của cơ quan Hải quan để quản lý hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan đưa vào lưu giữ, đưa ra khu vực cảng, kho, bãi; thực hiện đầy đủ chế độ quản lý, thống kê, lưu giữ chứng từ… Chỉ cho phép vận chuyển hàng hóa ra, vào khu vực cảng, kho, bãi khi có chứng từ của cơ quan Hải quan…

DN kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh căn cứ thông tin phản hồi từ hệ thống nộp một bản kê tờ khai hàng hóa XK, NK trị giá thấp đã được thông quan cho cơ quan Hải quan khi đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan.

Đồng thời, chịu trách nhiệm xác nhận thời điểm hàng qua khu vực giám sát hải quan trên hệ thống của DN và cung cấp cho cơ quan Hải quan khi có yêu cầu.

Đối với cơ quan Hải quan, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật Hải quan 2014 về trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong hoạt động giám sát hải quan.

Bên cạnh đó, CBCC hải quan thực hiện tiếp nhận bản kê tờ khai hàng hóa XK, NK trị giá thấp đã được thông quan do DN nộp để thực hiện việc giám sát hàng hóa (không thực hiện việc xác nhận trên bản kê).

Trong quá trình thực hiện thủ tục, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của người khai hải quan, CBCC hải quan sẽ thực hiện kiểm tra.

ajax-loader